Übersicht B-Welpen

Foto

Name

Gesundheit

Prüfungen

Blamani

Blàmàni
“Lung”

HD A1 / A1
ED frei / frei
CNM über Erbgang frei
EIC über Erbgang frei

Wesenstest

Bjelle

Bjelle

HD A2 / A2
ED frei / frei
prcd/PRA N/N frei
CNM über Erbgang frei
EIC über Erbgang frei

Wesenstest
JP/R
BLP
JEP’s
BHP/R
Dummy APD A
Schnupperworkingtest
Workingtest A

Formwert: sehr gut

Baron

Baròn

HD A2 / A2
ED frei / frei
CNM über Erbgang frei
EIC über Erbgang frei

Wesenstest
BH (SV)
JEP/s

Bakur

Bakur “Poldi””

HD A1 / A2
ED frei / frei
CNM über Erbgang frei
EIC über Erbgang frei

./.

Brinja

Brinja

HD A2 / A2
ED frei / frei
CNM über Erbgang frei
EIC über Erbgang frei

./.

Baldur

Baldur

HD A1 / A2
ED frei / frei
CNM über Erbgang frei
EIC über Erbgang frei

Jagdliche
Dressurprüfung
JEP/s

Bara

Bàra

HD A2 / A2
ED frei / frei
CNM über Erbgang frei
EIC über Erbgang frei

Wesenstest
BH Teil A und B (sv)
Dummy APD A
Schnupperworkingtest
Workingtest A
Obedienceprüfung Klasse 1

Birte

Birte

HD A2 / A2
ED frei / frei
CNM über Erbgang frei
EIC über Erbgang frei

./.

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

B-Wurf allgemein

Aus dem Habichtsreich
 Labrador Retriever aus jagdlicher Zucht

Habicht rund links
Habicht rund rechts